Algemene voorwaarden

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Leest u de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1. Definities

 1. Examen voor Jou B.V.: gevestigd te Ulvenhout en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 59082542, handelend onder de naam Economie voor Jou.

 2. Website: de website van Economie voor Jou, te raadplegen via www.economievoorjou.nl.

 3. Klant: de natuurlijk persoon die een Overeenkomst aangaat met Economie voor Jou en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

 4. Overeenkomst: de duurovereenkomst (het abonnement) tussen Economie voor Jou en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

 5. Dienst(en): het bieden van examentraining aan scholieren VMBO, HAVO en VWO.

 6. Account: de online omgeving welke aan Klant door Economie voor Jou ter beschikking wordt gesteld met als doel de Dienst(en) aan te vragen, te beheren dan wel te configureren.

 7. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Op alle Diensten van Economie voor Jou zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3. Prijzen en informatie

 1. Alle op de Website en in andere van Economie voor Jou afkomstige Diensten vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

 2. Economie voor Jou is gerechtigd de prijzen jaarlijks te verhogen. Een eventuele verhoging van de prijzen gaat per 1 september van het kalenderjaar in. Economie voor Jou zal Klant via de Website, schriftelijk of per e-mail, hiertoe ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen. Klant heeft bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.

 3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Economie voor Jou kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Economie voor Jou afkomstige Diensten zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

Artikel 4. Totstandkoming en duur van de overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Economie voor Jou en het voldoen aan de daarbij door Economie voor Jou gestelde voorwaarden.

 2. Indien Klant de Dienst via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Economie voor Jou onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

 3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Economie voor Jou het recht om prijzen hierover aan te passen.

Artikel 5. Registratie

 1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier op de Website.

 2. Tijdens de registratieprocedure koppelt Klant een social media account waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen en gebruik van een social media account.

 3. Economie voor Jou is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.

 4. Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn account te wijzigen en/of Economie voor Jou daarvan in kennis te stellen, zodat Economie voor Jou gepaste maatregelen kan nemen.

Artikel 6. Uitvoering overeenkomst

 1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Economie voor Jou zo spoedig mogelijk de Dienst uitvoeren conform de elektronische overeenkomst.

 2. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Economie voor Jou dat de Dienst naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

 3. Economie voor Jou is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

 4. Iedere actie die middels het Account van Klant plaatsvindt, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid en risico van Klant te geschieden. In geval van een vermoeden van misbruik van

 5. het Account dient Klant dit zo spoedig mogelijk aan Economie voor Jou te melden zodat deze maatregelen kan nemen.

 6. Economie voor Jou heeft het recht geleverde Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien de Klant ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Economie voor Jou niet na komt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.

Artikel 7. Herroepingsrecht

 1. Indien Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, heeft Klant het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Economie voor Jou binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de Dienst, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. Deze termijn vervalt op het moment dat de dienst aanvangt ofwel daadwerkelijk door Klant is afgenomen. Dit geldt alleen zolang je binnen de 14 kalenderdagen niet hebt ingelogd en ook anderszins geen gebruik hebt gemaakt van de diensten van Economie voor Jou.

 2. Klant kan de overeenkomst ontbinden conform lid 1 van dit Artikel door binnen deze termijn Economie voor Jou op de hoogte te stellen van het feit dat hij afziet van de koop van de dienst.

 3. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding van de overeenkomst worden terugbetaald aan Klant.

 4. Op de Website wordt duidelijk en tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

Artikel 8. Betaling

 1. Klant dient betalingen aan Economie voor Jou volgens de in de bestelprocedure en op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Economie voor Jou is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen van tijd tot tijd wijzigen. Algemene informatie over de betaalmethoden wordt door Economie voor Jou tijdig, voor het sluiten van de Overeenkomst aan Klant ter beschikking gesteld.

Artikel 9. Duur en Opzegging

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden, ingaande op 1 september en eindigend op 31 augustus van het volgende kalenderjaar.

 2. De overeenkomst wordt na afloop van de termijn automatisch beëindigd.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Economie voor Jou staat er voor in dat de Diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 2. Indien de dienst niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dient Klant zo spoedig mogelijk nadat hij het gebrek heeft ontdekt Economie voor Jou daarvan in kennis te stellen.

 3. Indien Economie voor Jou de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante diensten hersteld of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs voor de dienst.

 4. Aansprakelijkheid van Economie voor Jou wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Economie voor Jou onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Economie voor Jou ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Economie voor Jou in staat is adequaat te reageren.

Artikel 11 Klachtenprocedure

 1. Indien Klant een klacht heeft over de dienst en/of andere aspecten van de dienstverlening van Economie voor Jou, kan hij bij Economie voor Jou per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onderaan deze Algemene Voorwaarden.

 2. Economie voor Jou geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Economie voor Jou binnen 5 werkdagen de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

Artikel 12. Persoonsgegevens

 1. Economie voor Jou verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform het op de Website gepubliceerde privacy statement.

Artikel 13. Rechten van intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, programmatuur, analyses, ontwerpen, documentatie en adviezen berusten uitsluitend bij Economie voor Jou of diens (toe)leveranciers.

 2. Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Klant de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.

 3. Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen

 4. Het is Economie voor Jou toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien Economie voor Jou door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

 5. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Klant zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van 500 euro per inbreukmakende handeling betalen aan Economie voor Jou, onverminderd het recht van Economie voor Jou om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.

Artikel 14. Slotbepalingen

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Economie voor Jou gevestigd is.

 3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

 4. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Examen voor Jou B.V.
T.a.v. Economie voor Jou
Cauwelaerseweg 1
4858 RG Ulvenhout

KvK nummer: 59082542
BTW nummer : NL853309279B01